TRAVEL & LIFESTYLE
Siá pe̍h-ōe-jī
Ade, Senior Dreamer, Formosa
5 Jun 2021
chit sī góa siá ê tē-it-kù pe̍h-ōe-jī
這是我寫的第一句白話字
góa m̄-chai-iáⁿ siá-jī ê kui-chek,góa tio̍h-sī cha jī-tián,chián–lo̍h-lâi tah–khí-khì!
我不知道寫字的規則,我就是查字典,剪下來貼上去!
Dom in Frankreich
Photograph by Ade
kóng, Góa si̍t-chāi kā lín kóng, Lín nā bô oa̍t-tńg lâi chiâⁿ-chòe chhin-chhiūⁿ sòe-hàn gín-ná ê, koat-toàn bōe ji̍p thian-kok.

Wahrlich ich sage euch: Es sei denn, daß ihr umkehret und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen.

– Matthäus 18:3